szacowanie wyposażenie sal Niebieski Motylek

Przedszkole ul. Zelwerowicza 14

Niepubliczne Przedszkole „Niebieski Motylek” w Rzeszowie w celu oszacowania wartości zamówienia, w ramach projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu „Niebieski Motylek”- RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie 9.1 Rozwój Edukacji Przedszkolnej, zwraca się z prośbą o wycenę zamówienia na dostawę wyposażenia sal przedszkolnych, w tym m.in. mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz zestawów obiadowych zgodnie z przedstawionym poniżej zestawieniem.

Przedmiot zamówienia – dostawa artykułów i produktów stanowiących wyposażenie sal przedszkolnych zgodnie z zestawieniem zawartym w tabeli. Planowany termin zawarcia umowy sierpień 2017, termin realizacji zamówienia do dnia 31.08.2016 roku. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz montażu elementów wchodzących w skład zestawów meblowych.

Szacowanie w formie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania można przesłać w formie elektronicznej na adres przedszkole@niebieskimotylek.pl, w formie papierowej na adres ul. Mazowiecka 56A, 35-324 Rzeszów lub złożyć osobiście w terminie do dnia 03.07.2017 roku do godz.16.00.

Szacowanie wartości zamówienia musi zawierać wskazanie proponowanej kwoty za realizację przedmiotu zamówienia, obejmującą wszystkie koszty jego wykonania.
Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

Szczegóły w załączniku:

Pliki do pobrania

wstecz