Informacja o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności

Przedszkole ul. Zelwerowicza 14

  1. Nazwa i adres Zamawiającego

Niepubliczne Przedszkole „Niebieski Motylek” Julia Szargut, ul. Mazowiecka 56 A, 35-324 Rzeszów, NIP 8133170685, REGON 181018040.

Zapytanie ofertowe 3/2017 z dnia 11.08.2017 roku

  1. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone było zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną
w aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostarczania gotowych posiłków na rzecz Zamawiającego dla 30 dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motylek” w Rzeszowie na ulicy Zelwerowicza 14, w ramach realizacji projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu „Niebieski Motylek” - RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie 9.1 Rozwój Edukacji Przedszkolnej.

 

Usługa obejmuje przygotowywanie i dostarczanie do wskazanej sali w przedszkolu posiłków wraz z napojami dla maksymalnie 30 dzieci dziennie w wieku od 2,5 do 7 lat. Posiłki obejmują:

- śniadanie

- dwudaniowy obiad

- podwieczorek

Zanmawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta:

        1. Oferta nr 1 – Firma Handlowo – Usługowa „Katarzynka”Halina Tylec, ul. Osmeckiego 31/3, 35-506 Rzeszów

 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

- cena 80 %

- doświadczenie 20 %.

 

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Firma Handlowo – Usługowa „Katarzynka”Halina Tylec, ul. Osmeckiego 31/3, 35-506 Rzeszów. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył najkorzystniejszą ofertę.

wstecz