1. Nazwa i adres Zamawiającego

Przedszkole „Niebieski Motylek”  Julia Szargut, ul. Mazowiecka 56 A, 35-324 Rzeszów, NIP 8133170685, REGON 181018040.

Zapytanie ofertowe 1/2017 z dnia 27.06.2017 roku

  1. Tryb udzielenia zamówienia

 

Tryb udzielenia zamówienia jest zgodny z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych dla potrzeb utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu „Niebieski Motylek” w ramach projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu „Niebieski Motylek”- RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie 9.1 Rozwój Edukacji Przedszkolnej.  

Zamówienie obejmuje: demontaż i montaż wykładziny podłogowej, instalacja monitoringu i kontroli dostępu, instalacja klimatyzacji, prace budowlane.

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta:

        1. Oferta nr 1 – TG-INVEST Dominik Gajdek, ul. Strażacka 18E/46, 35-326 Rzeszów.

 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

- cena 60 %

- gwarancja 40 %.

 

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę TG-INVEST Dominik Gajdek, ul. Strażacka 18E/46, 35-326 Rzeszów. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył najkorzystniejszą ofertę.